Tietoa hankkeesta

Mikä on Ylinen Viipurintie?

Ylinen Viipurintie on yksi Suomen historiallisista maanteistä. Ensimmäinen kirjallinen maininta tiestä löytyy Ruotsin kuninkaan, Kustaa Vaasan, sihteerinä toimineen Jaakko Teitin valitusluettelosta (1555-1557). Nimitys Ylinen tulee siitä, että Viipuriin on kulkenut aikoinaan kaksi tietä – Ylinen ja Alinen Viipurintie. Alinen Viipurintie eli Suuri Rantatie, joka on kulkenut Viipurista rannikkoa pitkin Turkuun, tunnetaan nykyään paremmin nimellä Kuninkaantie.

Miksi se on tärkeä?

Ylinen Viipurintie oli aikansa merkittävä reitti, sillä se yhdisti Hämeen ja Viipurin linnat toisiinsa. Tietä pitkin kulkivat niin tavarat, posti kuin ihmiset. Tien olemassaolo oli osasyy Lahden kasvamisesta Hollolan pienestä kylästä yhdeksi Suomen suurimmista kaupungeista.

Miksi se on älykäs?

Älykkään Ylisen Viipurintien opastusreitin kohteisiin pääsee tutustumaan lukemalla maastossa olevia QR-koodeja älypuhelimella. QR-koodien käyttö opastuksessa on yksi älykkään matkailun muoto. Lisäksi, Älykäs Ylinen Viipurintie on osa Lahden ympäristöpääkaupunki 2021 kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja.

Älykäs Ylinen Viipurintie kartta
Paksu punainen viiva kuvaa, mistä Ylinen Viipurintie on aikoinaan kulkenut. Ohut viiva taas kertoo QR-koodiopastuksen reitin.

Hankesuunnitelma

A.     Hankkeen tausta ja lähtökohdat

Osuuskunta Lahden Sedun kulttuuri- ja elämysmatkailu tunnisti ensimmäisen kerran julkisuudelta piilossa olevan, mutta matkailun kehittämispotentiaalia omaavan ikiaikaisen kulkureitin ”Ylisen Viipurintien”  2016. Toteutimme tuolloin Kalevala-kävelyn Paikkarin Torpalta Uhtualle Via Kalevala 2016-2035 käynnistystapahtumana. Huomasimme Ylisen Viipurintien seuraavan Salpausselkää Hämeessä ja Etelä-Karjalassa.

Lahden menestys Ympäristöpääkaupunkihankkeessa 2020 herätti Osuuskuntamme kiinnostuksen ryhtyä tekemään Ylisen Viipurintien luonto- ja kulttuurireittiä tunnetuksi. Aloitimme pienimuotoisella hankkeella ”Älykäs Ylinen Viipurintie” kehittämällä QR-koodien käyttöön perustuvan opastuspilotin Lahden ydinkeskustassa Lahden torin arkeologisesti tutkitun Ylisen Viipurintien – hiihtokeskuksen alueella.

EU-rahoitteisen verkostoimishankkeen tavoitteena on käyttää hyödyksi ja jatkaa alueen kulkureittihistorian tutkimusta yhteistyössä Päijät-Hämeen museon ja Kanta-Hämeen Museoiden kanssa. Molemmilla alueilla ja myös Kymenlaakson – Etelä-Karjalan alueilla on tehty perusselvitykset Ylisen Viipurintien historiasta. Olemassa oleva tiestö ja raideverkko seurailevat reittiä ja Salpausselkään rajoittuvat vesistöt ovat osa tuota kokonaisuutta aina Vuoksen kautta Laatokalle saakka.

B.     Hankeorganisaatio

Hanketta hallinnoi Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu.  Hankkeen johtajana toimii osuuskunnan toimitusjohtaja Antti Holopainen, Projektipäällikkönä Carla Viveiros, ja IC-teknisenä asiantuntijana Mikko Puustinen ja matkailun asiantuntijana restonomi Tiia Kohonen. Toimijat muodostavat hankkeen projektiryhmän ja kutsuvat tarvittaessa asiantuntijoiksi Lahti Regionin ja Lahden kaupungin työllisyyden ja elinvoiman kehittämisestä vastuussa olevia henkilöitä

C.     Hankkeen toteutusaika

16.8.-15.10.2021

D.     Toiminnan kuvaus

Hankkeessa valmistellaan hankehakemus Horizon Europe (HORIZON) ohjelmaan 7.10.2021 mennessä. Osana hankehakemuksen valmisteluprosessia suoritetaan kansainvälinen partnerihaku EU-alueella elämys- ja kulttuurimatkailun kehittämisestä ja kansainvälisestä kehittämisestä kiinnostuneiden organisaatioiden piiristä. Suomessa etsitään partnereita Ylisen Viipurintien reitin varren toimijoiden keskuudessa ja tehdään ajanjaksolle 2021-2027 kehittämishankkeen rahoitussuunnitelma yhteistyössä hankkeeseen partnereiksi lähtevien tahojen kanssa.

Hankkeessa käytetään taustamateriaalina tutkimustietoa Ylisen Viipurintien historiasta ja nykytilasta sekä tehdään alustava selvitys reitin varren olemassa olevista palveluista ja kehittämistarpeista. Osaksi projektipäällikkö Carla Viveiros on tutustunut aineistoon Lahden ja Päijät-Hämeen osalta vuonna 2019-20 ja tuottanut aineistoa Ylisestä Viipurintiestä Lahden keskustassa englanniksi.

Taustamateriaalista kootaan tiivistelmä ja tehdään ehdotukset jatkotutkimusaiheiksi alueen museoille ja tutkijoille.

Lahden keskustan digitaalista pilottihanketta hyödynnetään reitin jatkodigitalisointisuunnitelman valmistelussa ja etsitään jatkohankkeelle yhteistyökumppaneita paikallisista ammattikorkeakouluista.

Hankkeesta tiedotetaan kertomalla hankkeen aloittamisesta tiedotteilla ja hankkeen kotisuvulla ”www.alykasylinenviipurintie.fi”

Yhteistyötahoina hankkeessa toimivat alueen Maakuntaliitot, reitin varren kunnat ja kaupungit, matkailun kehittämisyhtiöt ja hankkeesta kiinnostuneet kolmannen sektorin ja yritystoimijat. Yhteistyöverkostoa pyritään rakentamaan EU-hankehakemuksen valmisteluvaiheessa.

E.      Toteutumisen arviointi

Hankkeen tuloksena on valmis ja aikataulun mukaisesti jätetty EU-rahoitushakemus. Muina tavoitteina on toimiva ja sitoutunut yhteistyöverkoston varsinaista kehittämishanketta varten

 F.     Hankkeen indikaattoritiedot (toteutunut välitön tai välillinen)

 Hankkeen suunnittelulla ja sen toteuttamisella siten, että hanke saa tukirahoituksen useaksi vuodeksi edistetään matkailualaa pääsemään irti koronan lamauttavista vaikutuksista ja korvaamaan massaturismiin tähtäävää matkailukonseptia kestävällä energiaa ja ympäristöä säästävällä elämysmatkailumallilla.

Hanke tukee alueen elinkeinoelämän ja työllisyyden elpymistä, mikäli EU-rahoitus järjestyy. Hankkeen lyhytkestoisuuden vuoksi siihen osallistuvien yritysten määrää on vaikea arvioida.

Hanke edistää hiilineutraalisuutta kehittämällä matkailupalveluja, joiden toteuttamisessa käytetään julkisia kulkuvälineitä ja liikkumisen muotoja luonnossa, jossa energiana toimii ihmisen kehon tuottama energia.

Digitaalisuuden  ja perinnetiedon yhdistäminen on suunnitellun hankkeen ydinaluetta.